เว็บพุทธภูมิ

หมวดหลัก => จักรวาลแบบพุทธ => ข้อความที่เริ่มโดย: Wisdom ที่ กุมภาพันธ์ 21, 2012, 11:50:12 AM

หัวข้อ: คำว่าอสงไขย,สุญญอสงไขย,อสุญญอสงไขย
เริ่มหัวข้อโดย: Wisdom ที่ กุมภาพันธ์ 21, 2012, 11:50:12 AM
คำว่า อสงไขย หมายถึง แผ่นดินแห่งมหากัปอันนับประมาณมิได้ จำแนกเป็น 2 ประเภท คือ
1. สุญญอสงไขย แผ่นดินแห่งมหากัปอันนับประมาณมิได้ที่สูญเปล่าจาก บุคคลผู้บริบูรณ์ด้วยคุณทั้งปวงคือ
1.0 สูญเปล่าจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้โดยชอบโดยพระองค์เอง แล้วทรงสอนผู้อื่นให้ตรัสรู้ตาม
1.1 สูญเปล่าจากพระปัจเจกพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้ดีโดยชอบเฉพาะพระองค์เอง แต่ไม่อาจสอนผู้อื่นให้ตรัสรู้ตาม
1.2 สูญเปล่าจากอริยสาวก ผู้สดับฟังคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วตรัสรู้ตาม
1.3 สูญเปล่าจากพระเจ้าจักรพรรดิ ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

2. อสุญญอสงไขย แผ่นดินแห่งมหากัป อันนับประมาณมิได้ ที่สูญเปล่าจาก บุคคลผู้บริบูรณ์ด้วยคุณทั้งปวงคือ
1.0 ไม่สูญเปล่าจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้โดยชอบโดยพระองค์เอง แล้วทรงสอนผู้อื่นให้ตรัสรู้ตาม
1.1 ไม่สูญเปล่าจากพระปัจเจกพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้ดีโดยชอบเฉพาะพระองค์เอง แต่ไม่อาจสอนผู้อื่นให้ตรัสรู้ตาม
1.2 ไม่สูญเปล่าจากอริยสาวก ผู้สดับฟังคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วตรัสรู้ตาม
1.3 ไม่สูญเปล่าจากพระเจ้าจักรพรรดิ ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน