เว็บพุทธภูมิ: พุทธภูมิ พระโพธิสัตว์ การบำเพ็ญบารมีแสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - phanlop

หน้า: [1]
1
เรียนผู้ปรารถนาพุทธภูมิทุกท่าน ข้าพเจ้าสร้างกลุ่ม พุทธภูมิ ไว้บน facebook เพื่อการรวมตัวกันเพื่อทำประโยชน์แก่มวลมนุษย์และแลกเปลี่ยนข้ออรรถธรรมและธรรมปฏิปทาเพื่อเป็นประโยชน์แก่กาลเบื้องหน้า หากท่านใดมีความประสงค์และเตจำนงเหมือนกันสามารถเข้าไปค้นชื่อ พุทธภูมิ แล้ว add กลุ่มได้เลยครับ

2
ผมชื่อ พัลลภ ปรารถนาพุทธภูมิประเภทปัญญาธิกะ
สมัยยังบวชอยู่ไปกัมมัฏฐานที่ภูพานได้ระลึกชาติไปในสมัยพุทธกาล สมัยนั้นพระพุทธองค์ได้เสด็จมาโปรด
พระเจ้าพิมพิสาร สมัยนั้นผมได้เป็นทหารราชองครักษ์ยืนเฝ้าทางเข้ามณฑลพิธีครันแลเห็นพระพุทธองค์เสด็จ
มาตัวนี้สั่นไปหมด พระพุทธองค์เทศนาเรื่องพรหมวิหาร ๔ เมื่อพระพุทธองค์เทศนาจบได้เ้ข้าไปกราบถวายบัง
คมกับพ่อค้าชาวโกสัมพี ๒ คน พ่อค้าชาวโกสัมพี ๒ คนนี้ปรารถนาพุทธภูมิเช่นกันได้กล่าวว่า "ข้าแต่พระพุทธ
องค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้ทำผิดอาญาแผ่นดินแล้วด้วยหวังจะได้กราบนมัสการพระพุทธองค์ใกล้ๆ บัดนี้ข้าพระ
พุทธองค์ได้สิ่งสมความปรารถนาแล้วในกาลเบื้องหน้าขอข้าพระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นพระองค์ด้วยเถิด"
หลังจากนั้นถูกจับขังคุกอยู่ ๑ เดือนเพื่อรอรับอาญาแต่พระเจ้าพิมพิสารทรงยกโทษให้ และทรงตรัสว่าพ่อทำสิ่ง
ที่เป็นมงคลแก่โลกแล้ว แม้ในปัจจุบันก็ยังปรารถนาพุทธภูมิทุกทิวาราตรีโดยบริกรรม พุทโธ ๆทุกลมหายใจเข้าออก
และ บางครั้งก็บริกรรม อเวราๆ ทุกลมหายใจเข้าออกเช่นเดียวกัน ท่านทั้งหลายผู้ปรารถนาพุทธภูมิมีธรรมบทใดแนะ
นำข้าพเจ้าบ้างโปรดสงเคราะห์ธรรมนั้นด้วยเถิด

หน้า: [1]