หมวดทั่วไป > นานาสาระและเสวนาทั่วไป

ผมขออนุญาตแนะนำบทสวดมนต์แก่ทุกๆคนนะครับ1.คาถาพระปัจเจกโพธิ์2.คาถาเงินล้าน3.4.

(1/4) > >>

sukum99:
ผมขออนุญาต แนะนำบทสวดมนต์แก่ทุกๆคนนะครับ
1.คาถาพระปัจเจกโพธิ์ 2.คาถาเงินล้าน 3.พระคาถาจักรพรรดิ์ 4.คาถามหากรุณาธารณีสูตร
-----------------------------------------
1.คาถาพระปัจเจกโพธิ์
พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ --- คาถาพระปัจเจก ว่างๆก็ท่องได้บุญกุศล
.
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณี มามะ พุทธัสสะ สะวาโหม --- คาถาพระปัจเจก ว่างๆก็ท่องได้บุญกุศล
.
เพจ พระปัจเจกพุทธเจ้า 23 เมษายน 2013
.
พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ
คาถาพระปัจเจกโพธิ์ อาตมาได้ไปเรียนมาจากครูผึ้ง อายุ ๙๙ ปี เป็นของดีวิเศษมาก สำหรับแจกแก่ ผู้ที่ได้ใส่บาตรอยู่เป็นนิจ ให้สวดมนต์ด้วยพระคาถานี้ คืนละ ๗ จบอย่าให้ขาด เมื่อจะใส่บาตรจบขันข้าวให้ว่าพระคาถาอีก ๑ เที่ยว ใส่แล้วให้ระลึกถึง พระพุทธะคุณ พระธรรมะคุณ พระสังฆะคุณ และพระปัจเจกโพธิ์ ครูผึ้ง เป็นต้น จนถึงพระครูวิหารกิจจานุการ ( ปาน ) วัดนมโคเป็นที่สุด ขอให้จงมาโปรดข้าพเจ้าด้วย
ถ้าใคร ๆ ทำได้เป็นนิจ จะมีลาภและความสุขความเจริญ เพราะอาตมาจะโปรดบุคคลทั้งหลายทั่วไปที่ยากจนขัดสนเพื่อจะให้พ้นทุกจากความอดอยาก แต่อย่าประพฤติความชั่ว จะเห็นคุณโดยไม่ช้า เพียง ๖ เดือนก็รู้ได้ ถ้าใครทำนานได้หลาย ๆ ปี ก็จะมีความสุขดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ทั้งชาตินี้และชาติหน้า
ใครได้ไปปฏิบัติตามให้สังเกตดูให้ละเอียดต่อไป คือ ให้ตวงข้าวสารที่เคยกินเดือนหนึ่งหมดเท่าไร ทำพระคาถานี้ถึงเดือนหนึ่งจะเหลือเท่าไรทุก ๆเดือนไป และข้าวเปลือกเมื่อจะขนเข้ายุ้งและพ้อมก็ให้ตวง ถังแรกให้ว่าพระคาถานี้เสีย ๓ เที่ยว ถังที่สุดก็ให้ว่าเสียอีก ๓ เที่ยว ให้จดไว้ว่ามีอยู่กี่บั้นกี่เกวียน เมื่อจะตวงถังแรกให้ว่าพระคาถานี้เสียอีก ๓ เที่ยว ถังจะเลิกก็ให้ว่าเสีย ๓ เที่ยวเหมือนกัน ให้สังเกตว่าข้าวจะออกไปกี่บั้นกี่เกวียนก็คงจะรู้ได้
เมื่อจะหว่านข้าวอันไหนกำแรกว่าพระคาถานี้ ๓ เที่ยว เมื่อหว่านข้าวหมดอันแล้วก็ให้ว่าพระคาถาเสีย ๓ เที่ยวทุก ๆ อันไป ข้าวปลูกก็จะไม่ค่อยเปลือง เมื่อจะเกี่ยวอันไหน หรือเมื่อกำจะแล้วอันก็ให้ว่าพระคาถานี้เสีย ๓ เที่ยว
ผู้ที่ค้าขายจะซื้อหรือจะขายก็ให้ว่าพระคาถานี้เสีย ๓ เที่ยว
ผู้ที่ทำราชการ หรือ งานจ้าง ทำนา ทำสวน ค้าขาย หรือเปนแม่ครัวหุงข้าวต้มแกงเป็นที่สุด เมื่อจะทำให้ว่าพระคาถานี้เสีย ๓ เที่ยว
ทำได้ละเอียดดังนี้อย่าให้ขาดจะเห็นคุณและมีลาภมากออกไป มีของสิ่งไรอยู่ ใช้ไม่ค่อยจะหมดจะเปลืองมีแต่จะเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
และจะทำข้าว รดน้ำ พรวนดิน เพาะปลูก หรือซื้อสิ่งใด ให้บูชาพระคาถาแล้วหักไม้ยาวแค่คืบว่าคาถาแล้วอธิษฐานว่า สิ่งของที่ทำนี้จะดีให้ไม้ยาวออกไป ถ้าจะไม่มีผลขอให้ไม้นี้สั้นเข้ามา ฉันได้เห็นสรรพคุณมามากแล้ว ถึงคนอื่น ๆ ที่ได้มาเรียนเอาไปปฏิบัติตาม ก็ได้เห็นสรรพคุณไปหลายร้อยคนแล้ว
แต่ใช้ได้ในหนทางตรง จะเอาไปใช้ในการเล่นการพนันหรือการปล้นลักขะโมยแล้วเป็นใช้ไม่ได้ ถ้าทำตนให้บริสุทธิ์ จะเกิดลาภและผลโดยไม่ช้า
พระคาถาว่าดังนี้
.
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณี มามะ พุทธัสสะ สะวาโหม
.
พระ ครูวิหารกิจจานุการ ( ปาน ) วัดนมโค พิมพิ์แจกให้เป็นสาธารณะทั่วไป ถ้าใครๆทำเห็นสรรพคุณอย่างไร จงเล่าบอกกันต่อ ๆ ไปด้วย ถ้าใครเอาไปเรี่ยไรหรือขาย หรือบอกว่าจะนำเงินไปให้อาตมา ก็จงอย่าเชื่อ เป็นไม่ใช่ของอาตมาเป็นแท้,เรือนหนึ่งควรเล่าพระคาถาเสียทุก ๆ คนในเรือนนั้น แล้วผลัดกันใส่บาตรหรือใส่บาตรไม่ทัน จบเสียแล้วนำเอาไปถวายพระเช้าหรือเพลก็ได้
พิมพ์ที่โรงพิมพ์วัฒนะผล สี่กัก เสาชิงช้า พระนคร นายบุญชู แฉ่งเปรมผล ผู้พิมพ์โฆษณา
.
.
https://www.facebook.com/PhraPaccekPhuththaCeaw/photos/a.319029644878686.76853.319028538212130/389101797871470/?type=3&theater

sukum99:
2.คาถาเงินล้าน
เพจ พระปัจเจกพุทธเจ้า 20 มกราคม 2013
.
คาถาเงินล้าน
ความจริงคาถาเฉพาะนี่จะให้ใครไม่ได้เลย ท่านก็เลยบอกว่า "ถ้าอย่างนั้นไปพิมพ์แจก และก็ให้มันทำด้วยความเคารพ"

ฉันไม่ยืนยันว่าคนที่ไม่เคารพฉันจะมีผล จำให้ดีนะ

จึงขอให้ทุกคนถ้าได้รับคาถานี้ ให้ตั้งใจปฏิบัติด้วยความจริงใจด้วย ความเคารพในพระพุทธเจ้า

ต่อนี้ไปก็อ่านคาถาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นประธาน และให้ทุกคนตั้งใจนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คิดว่า คาถาทั้งหมดนี้ จงปรากฏ อยู่ในจิตของเรา ลาภผลต่างๆ ให้ปรากฏแก่เรา ตามที่พระองค์ทรงต้องการนะ นึกถึง ท่านนะ

สัมปจิตฉามิ คาถาสนองกลับ

นาสังสิโม คาถาพระพุทธกัสสป

บทแรก "พรหมาจะ มหาเทวา สัพเพยักขาปะรายันติ" อันนี้ตัดอุปสรรค ที่ลาภจะมา แต่เขามาบอกว่า มีผลแน่นอน คือว่าแก จะไม่ยอมให้ลูกแกจน พูดง่าย ๆ ก็แล้วกัน พระพุทธเจ้า ก็ทรงยืนยันบอกว่า ให้หมด

บทที่สอง "พรหมาจะ มหาเทวา อภิลาภาภะวันตุเม"คาถาบทนี้เป็นคาถาเงินแสนของท่าน

บทที่สาม "มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม"บทนี้เป็นคาถาปลุกพระวัดพนัญเชิง

บทที่สี่ "มิเตพาหุหะติ" เป็นคาถาเงินล้าน

บทที่ห้า "พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสาวิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม" เป็นคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า

บทที่หก "สัมปติจฉามิ" บทนี้เป็นบทเร่งรัดบทสุดท้าย

บทที่เจ็ด "เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ" พระปัจเจกพุทธเจ้ามาบอกหลวงพ่อ เมื่อ พ.ย. ๓๓ เป็นภาษาโบราณแต่เทียบกับ ภาษา ไทย อ่านได้อย่างนี้ เป็นคาถาถามหาลาภ มีผลยิ่งใหญ่มาก ทั้งหมดนี้ต้องสวดเป็นบทเดียวกัน บูชาเรื่อย ๆ ไปการบูชา ถ้าบูชา เฉย ๆ มันเป็นเบี้ยต่อไส้

อย่าลืมนะ เวลาสวดมนต์ แล้วให้สวดคาถานี้ ๙ จบเท่าเดิมนะ และเวลาภาวนานอนภาวนาก็ได้ ว่าเรื่อยๆ ไปจนกระทั่งหลับ ไป เลย ตื่นขึ้นมา ต่อจากกรรมฐาน นอนก็ได้ ใจสบาย ๆ นะ บางทีเผลอ ๆ ฉันก็ต้องว่า ของฉันเรื่อย ๆ ไปคาถาเงินล้านนี่มาให้ เมื่อไปฝังลูกนิมิต ท่านบอกว่า งานข้างหน้าจะหนักมาก หลังจากนี้เป็นต้นไปเงินจะใช้มากกว่า สมัยที่สร้างโบสถ์ อย่า ลืม นะ...เวลาว่างๆ นั่งนึกก็ได้เดินไปก็ได้ ไม่ห้ามเลยนะให้มันติดใจอยู่อย่างนั้น ให้ถือว่าเป็นกรรมฐานไปในตัวเสร็จเพราะ คาถาที่ พระพุทธเจ้าบอก ทุกบทก่อนจะทำ ต้องนึกถึงท่าน ถือว่าเป็น พุทธานุสสติกรรมฐาน

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

https://www.facebook.com/PhraPaccekPhuththaCeaw/photos/a.319029644878686.76853.319028538212130/339634869484830/?type=3&theater

sukum99:
3.พระคาถาจักรพรรดิ์
เพจ แผ่นพับสวดมนต์ธรรมทาน 21 กันยายน 2017
.
พระคาถาจักรพรรดิ์ ...ใครสวดเป็นรวย
หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ แห่งวัดสะแก จ.อยุธยา
ครูบาอาจารย์คนสำคัญของเมืองไทย
ท่านเป็นผู้แต่งพระคาถาบทนี้ไว้ หลายคนเรียกว่าพระคาถาจักรพรรดิ์หรือมหาจักพรรดิ์
เป็นพระคาถาหลักที่หลวงปู่ดู่ใช้ในการรวมบารมีแผ่เมตตาช่วย เหลือภพภูมิทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุ และใช้ในการอธิษฐานจิตปลุกเสกพระเครื่องทุกชนิดของท่านและคนจำนวนมากนำเอาไปสวดแล้วชีวิตดีพลิกจากหน้ามือเป็นหลักมือ เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสาย
เคยมีลูกศิษย์ที่ทันสังขารหลวงปู่ดู่ท่านหนึงสนทนากับหลวงปู่ถึงเรื่อง 'คาถามหาจักรพรรดิ'
ลูกศิษย์ "หลวงพ่อเป็นผู้แต่งคาถาบูชาพระ คาถามหาจักรพรรดิ์ ใช่มั้ยครับ"
หลวงปู่ "สำเภาเขาสร้างพระพุทธรูป อยากได้คาถาบูชาพระ
ก็เลยมานึกเอาเอง มันจะผิดอยู่หน่อยหนึ่ง
ตรงคำบูชาที่มี นะโมพุทธายะ แล้วก็ ยะธาพุทโมนะ หรือแกว่าไง" หลวงปู่ท่านถามเป็นนัยๆ
ลูกศิษย์ "ปกติ การตั้งองค์พระ การอธิษฐานให้เป็นพระ โบราณเขาใช้กันว่า นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ ดังการที่หลวงพ่อกล่าวเช่นนี้ ต้องการให้บูชาคาถาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าปางมหาจักรพรรดิใช่ไหมครับ"
หลวงปู่ดู่ท่านพยักหน้ารับ ทั้งหลวงปู่ดู่ยังกล่าวต่อไป
เกี่ยวกับบทบูชาพระที่นิยมนำมาเรียกกันว่าคาถาจักรพรรดิในปัจจุบันนี้อีกว่า
"คาถา บทนี้เป็นของดี หมั่นท่องไว้ทุกวัน ปกติเขาไม่ให้กันหรอกเพราะเขากลัวลูกศิษย์จะดีกว่าอาจารย์ แต่ข้าไม่เคยกลัวและไม่ปิดบัง ท่องให้ดีนะอีกหน่อยจะรวย
เพราะมีการกล่าวถึงพระสิวลีผู้เป็นเลิศทางลาภไว้ด้วย อาบไปเสกไปก็ได้ กินข้าวก็ได้ ดีทั้งนั้น
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้ามาบอกพวกแก ข้าทดลองมาแล้วทั้งนั้น เมื่อดีแล้วจึงมาบอก ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ศรัทธาและหมั่นฝึกฝนปฏิบัติ
คนเราอยู่ดีๆจะให้รวยได้อย่างไร ต้องปฏิบัติเสียก่อน ดูอย่างข้าเมื่อก่อนต้องไปยืมเงินเขามาซื้อธูปเทียนใบชามาเลี้ยงแขก
เดี๋ยวนี้ของกินของใช้มีใช้เกลื่อนกลาดไป เรามาพบไม้งามเมื่อขวานบิ่น แกว่าจริงไหมของดีของอร่อยกินก็ไม่ได้ ฟันไม่มี"
.
.
บทสวดพระคาถาจักรพรรดิ์
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
(กราบ 3 ครั้ง)
นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ
มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง
อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย
อะหังวันทามิ สัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ
ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน จงศักดิ์สิทธิ์ สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจทุกประการ
อิมัง สัจจะวานัง อธิษฐามิ
พุทธัง อธิษฐามิ
ธัมมัง อธิษฐามิ
สังฆัง อธิษฐามิ
หลังจากนั้นก็ให้เชิญพระเข้าตัว แผ่บุญปรับภพภูมิส่งวิญญาณด้วย บทสวดว่า
สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพลัง
อรหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส (ว่า 5 จบ)
และแผ่เมตตาออกไปให้เป็นวงกว้างสุดขอบจักวาล
...................................
ขออำนาจแห่งบุญกุศลใดๆที่เกิดขึ้นจากเกิดเผยแพร่ธรรมทานนี้และบุญกุศลที่เหล่าข้าพเจ้าเพียรทำมาทุกภพชาติ
โปรดดลบันดาลให้ท่านผู้อ่านได้พบความสุข ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมโดยฉับพลันทันทีเทอญ

สาธุ สาธุ สาธุ
ทีมงานแผ่นพับสวดมนต์ธรรมทาน
เชิญสร้างบุญใหญ่ในชีวิต เพิ่มบุญ ลดกรรม
ด้วยหนังสือ และแผ่นพับสวดมนต์ ธรรมทาน
----------------------------------------------------
https://www.facebook.com/Dhammapamphlet/posts/2039265456288663

sukum99:
4.คาถามหากรุณาธารณีสูตร
เพจ ค้นธรรมใต้ร่มไผ่ม่วง 21 กุมภาพันธ์ 2561
.
จงภาวนามหากรุณาธารณีด้วยดวงใจอันศรัทธาตั้งมั่น
เมื่อทำเช่นนั้นก็ประดุจว่าคุณกำลังพบกับพระพุทธเจ้าทั่วทั้งทศทิศ
หากมัวแต่คิดจะแลกเปลี่ยนมนต์เพื่อความให้ได้ดั่งใจ ก็เหมือนไก่ที่ได้พลอย พบของมีค่าแต่ใช้ไม่เป็น
.
จงภาวนามหากรุณาธารณีด้วยรอยยิ้มบนใบหน้า
เมื่อทำเช่นนั้น ความเมตตากรุณาจะแผ่ไพศาล
.
จงภาวนามหากรุณาธารณีด้วยจิตอันผ่องใส
เมื่อทำเช่นนั้น ความเมตตากรุณาจะแผ่ไพศาล
.
ถ้าทำด้วยใจบริสุทธิ์ก็ดั่งรวมใจกับทะเลแห่งความกรุณาหาที่เริ่มต้นและหาที่สิ้นสุดมิได้
.
ฯลฯ
.
มหากรุณาธารณีสูตร (ทิเบต) (วันละ 5จบ)
(หรือจะ 7จบ / 9จบ / 21จบ / 59จบ / 108จบ แล้วแต่สะดวก)
.
.
นำโม รัตนา ตายายะ นะโม อาริยะ จานะ
สักการา เปลอ จานะ ยูฮารา จายา
ตะทากาคะยา อะรา ฮาเต ซำ ยา ซำ พุทธายะ
นะโม สวา ตะถาคะเตเป อะรา ฮาตะเป
ซำ ยา ซำ พุทเธเป
นะโม อะริยะ อวโลกิเต สวารายา
พูทีสัตตะวายะ มหาสัตตะวายะ มหาการุณีตะยะ
ตะติยา ทา โอม ธารา ธารา ธีรี ธีรี ธูรู ธูรู
อิทธิเว อิทธิ จาเร จาเร ปูราจาเร ปูราจาเร
กุสุเม กุสุมา วาเร อิทธิ มิตรี จิตติ
จาลามะ ปานะ ยะ โชวฮา
(5จบ)
.
.
ครบ 5จบแล้วปิดท้ายด้วย
.
โอม นะโมอวโลกิเตศวร(๓ จบ)
.
ปึงซือออนีทอ ยูไล้ (๓ จบ)
.
.
.
https://www.facebook.com/purplebamboo48/photos/a.604399829636160.1073741850.136473909762090/1619062591503207/?type=3&hc_location=ufi

sukum99:
ชีวิตนี้ ! เอ็งอย่าไปไหน ให้จิตอยู่กับ จักรพรรดิ อยู่กับไตรสรณคมน์ อยู่กับพระ อยู่กับข้า เอ็งจะสร้างบารมีได้เร็ว
.
อยู่กับรูปลักษณ์ของข้า รูปจักรพรรดิ กำพระ...เอ็งจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ เอ็งจะเห็นภพวิญญาณ เอ็งจะช่วยเขา และสร้างเมตตาบารมี ทุกวันนี้เราติดกรรมเก่า เอ็งเขียนไว้เลย ในชีวิตนี้จะอยู่กับ...(คาถา)* จักรพรรดิ *
.
หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
.
cr.เพจ นะโม พรหมปัญโญ เมตตาธรรมสามแดนโลกธาตุ
https://www.facebook.com/302827946846639/photos/a.303407923455308.1073741829.302827946846639/421187088344057/?type=3&theater
.
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (๓ ครั้ง)
นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา (๓ ครั้ง) --- หลวงปู่ทวด
นะโม โพธิสัตโต พรหม ปัญโญ (๓ ครั้ง) --- หลวงปู่ดู่
.
#พระคาถามหาจักรพรรดิ
.
นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ
มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง
อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย
อะหังวันทามิ สัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ
(3จบ /9จบ/20จบ/108จบ แล้วแต่เราสะดวก)
.
#เชิญพลังพระเข้าตัว แผ่บุญปรับภพภูมิส่งวิญญาน
.
สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา
พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพลัง
อรหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส (5จบ)
.
#แผ่เมตตาออกไปให้กับดวงจิตวิญญาณทั้งหลาย
.
พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ
.
.
youtube คาถามหาจักรพรรดิ
https://youtu.be/LR2ZM44uHEY

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version