หมวดหลัก > อภิญญาปฎิบัติ

พระสมติงสบารมี

(1/1)

Wisdom:
พระสมติงสบารมี หมายถึง พระบารมีสามสิบถ้วน ...

พระโพธิสัตว์เจ้าผู้ปรารถนาซึ่งพระพุทธภูมิ ย่อมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบำเพ็ญธรรมที่เรียกว่า พุทธกรณธรรม เป็นธรรมเครื่องบ่มพระพุทธภูมิ เรียกง่าย ๆ ในหมู่ชาวพุทธเราว่า พระบารมี ซึ่งมีอยู่ 10 ประการ
1. ทานบารมี
2. ศีลบารมี
3. เนกขัมมบารมี
4. ปัญญาบารมี
5. วิริยบารมี
6. ขันติบารมี
7. สัจจบารมี
8. อธิษฐานบารมี
9. เมตตาบารมี
10. อุเบกขาบารมี

=========================

ในการสร้างพระบารมี ไม่ใช่ทำเพียง 10-20 ชาติ พอสักแต่ว่าให้ครบ ๆ ชื่อตามจำนวนพระบารมีเหล่านี้ แต่ต้องทรงสร้างพระบารมีซ้ำซากมากมาย หลายชาติเป็นอสงไขยเป็นมหากัป ในบางชาติก็ทรงสร้างอย่างสามัญ บางชาติก็ทรงสร้างอย่างอุกฤษฏ์ ท่านจึงแยกพระบารมีเหล่านี้เป็น ตรียางค์ คือเป็นองค์ 3 ดังนี้
1. ทรงสร้างอย่างสามัญ เรียก พระบารมี
2. ทรงสร้างสูงกว่าสามัญ เป็นแบบมัชฌิมาปานกลาง เรียก พระอุปบารมี
3. ทรงสร้างอย่างสูงสุด (อุกฤษฏ์) เรียก พระปรมัตถบารมี
เพราะฉะนั้น พระบารมีที่ต้องทรงสร้างอย่างแท้จริง มีอยู่ถึง 30 ประการ คือ พระบารมี 30 ถ้วน เรียกเป็นศัพท์ว่า พระสมติงสบารมี

===========================

ตัวอย่าง เพียงชาติหนึ่งในหลาย ๆ ชาติของแต่ละพระบารมี
มีดังนี้ .....

ทรงสร้างอย่างสามัญ เรียก พระบารมี

1.ทานบารมี ทรงบำเพ็ญเมื่อเสวยพระชาติเป็น สมเด็จพระสีวิราช
2. ศึลบารมี - พญาช้างฉัททันต์
3. เนกขัมมบารมี - อโยฆรราชกุมาร
4. ปัญญาบารมี - สัมภวกุมาร
5. วิริยบารมี - พญามหากปิราช
6. ขันติบารมี - พระจันทอุปราช
7. สัจจบารมี - สกุณโปดกนกคุ่ม
8. อธิษฐานบารมี - พญาสุนขราช
9. เมตตาบารมี - พระสุวรรณสาม
10. อุเบกขาบารมี - พญานกแขกเต้า

ทรงสร้างสูงกว่าสามัญ เป็นแบบมัชฌิมาปานกลาง เรียก พระอุปบารมี

1.ทานอุปบารมี ทรงบำเพ็ญเมื่อเสวยพระชาติเป็น พระเวสสันดรราช
2. ศึลอุปบารมี - พญาจัมเปยยกนาคราช
3. เนกขัมมอุปบารมี - หัตถิปาลกุมาร
4. ปัญญาอุปบารมี - วิธูรบัณฑิต
5. วิริยอุปบารมี - พระเจ้าสีลวมหาราช
6. ขันติอุปบารมี - ธรรมิกเทพบุตร
7. สัจจอุปบารมี - พญามัจฉาปลาช่อน
8. อธิษฐานอุปบารมี - มาตังคชฎิล
9. เมตตาอุปบารมี - กัณหทีปายนฤาษี
10. อุเบกขาอุปบารมี - พญามหิงสราช

ทรงสร้างอย่างสูงสุด (อุกฤษฏ์) เรียก
พระปรมัตถบารมี

1.ทานปรมัตถบารมี ทรงบำเพ็ญเมื่อเสวยพระชาติเป็น สสบัณฑิต
2. ศึลปรมัตถบารมี - พญาสังขปาลนาคราช
3. เนกขัมมปรมัตถบารมี - พระจุลสุตโสมราชาธิบดี
4. ปัญญาปรมัตถบารมี - เสนกบัณฑิต
5. วิริยปรมัตถบารมี - พระมหาชนก
6. ขันติปรมัตถบารมี - พระขันติวาทีดาบส
7. สัจจปรมัตถบารมี - พระมหาสุตโสม
8. อธิษฐานปรมัตถบารมี - พระมูคผักขราชกุมาร
9. เมตตาปรมัตถบารมี - พระเจ้าเอกราช
10. อุเบกขาปรมัตถบารมี - มหาโลมหังสบัณฑิต

ขอย่อสั้น ๆ + เรียบเรียงจับใจความใหม่
จากหนังสือโลกนาถทีปนี ของพระพรหมโมลี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version