หมวดครูบาอาจารย์ > พุทธวจนะ และ คติธรรม คำสอน ธรรมะ ของพระสุปฏิปัณโณ

พระพุทโธวาทเกี่ยวกับการให้ทาน

(1/2) > >>

DHAMMASAMEE:
... โภคทรัพย์ทั้งหลาย ถูกโจรลักไป ถูกพระราชาริบไป ถูกไฟไหม้ เสียหาย

... อนึ่ง บุคคลผู้เป็นเจ้าของย่อมละทิ้งสรีรกาย กับทั้งข้าวของ เพราะความตาย

... นักปราชญ์ทราบเหตุนี้แล้ว พึงใช้สอยบ้าง พึงให้ทานบ้าง
                         
... ครั้นให้ทาน และใช้สอยตามสมควรแล้ว เป็นผู้ไม่ถูกติเตียน

... ย่อมเข้าถึงสถาน คือ สวรรค์
                         

peangmak:
ผมชอบให้ทานเด็กๆครับ

Maidarinka:
เยอะเหมือนกันนครับเนี้ย

DHAMMASAMEE:
... ท่านหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านสอนไว้ว่า

เป็นเครื่องเตือนใจให้ทราบว่า

การจะมีทรัพย์สินมากหรือน้อยก็ตาม

ได้มาจากผลของการบริจาคทาน

การให้ทานเป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์สินในชาติต่อไป

ความจริงถ้าเป็นนักบุญที่เนื่องในการให้ทานจริงๆ

ทำบุญให้ทานในเขตทานที่ให้ผลมาก

ไม่ต้องทำคราวละมากๆ ทำน้อยๆ พอไม่เดือดร้อน

แต่ให้ทำบ่อยๆ ให้ติดต่อกันเป็นประจำ

เช่น  การถวายสังฆทานเป็นปกติ

สังฆทานก็ไม่ต้องลงทุนมาก ใส่บาตรวันละองค์สององค์

หรือเอาข้าวเปลือก ข้าวสาร (หรือตังค์วันละบาทสองบาท)ใส่ที่เก็บเล็กๆ ไว้วันละนิดหน่อย ตั้งใจไว้ว่า

ข้าวที่เก็บไว้นี้เราจะรวมไว้ เมื่อมีมากพอสมควรจะเอาไปถวายเป็นอาหารของพระ

อย่างนี้เรียกว่าถวายสังฆทาน 

ทำอย่างนี้เสมอๆ

ขอให้ค่อยๆ พิจารณา เมื่อวันเวลาผ่านไปสักปีหรือสองปี

จะเห็นว่าผลของทานแม้เล็กน้อยเพียงเท่านี้

จะทำให้ความเป็นอยู่เพิ่มพูนขึ้นมากกว่าปกติ

มีการหาได้คล่องตัวขึ้น

ชาติหน้าจะรวยขั้นมหาเศรษฐี

ถ้าอยากเห็นผลแน่นอน ต้องรักษาศีล ข้ออทินนาฯ ข้อกาเมฯ และข้อสุราฯ อย่างนี้ จะเห็นผลภายใน ๑ ปีครับ

DHAMMASAMEE:
... พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า

... " ชนผู้ใคร่ต่อบุญ ถวายทานมุ่งตรงต่อสงฆ์ ทานของเขาเหล่านั้นชื่อว่าเป็นทานที่ถวายดีแล้ว เพราะทานนั้นจัดเป็นสังฆทาน มีผลมาก มีอานิสงส์มาก อันพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าทั้งหลายผู้รู้แจ้งโลกทรงสรรเสริญ ฯ.
     
... อนึ่ง บุคคลที่จะถวายสังฆทานนั้น ให้ตั้งจิตอุทิศเฉพาะพระอริยเจ้า อย่าตั้งจิตอุทิศแก่ภิกษุปุถุชน
     
... อนึ่ง ขอสงฆ์(นิมนต์พระมารับสังฆทาน)แล้ว จะได้พระเถระมาก็ดี จะได้ภิกษุหนุ่มหรือสามเณรก็ดี อย่าดีใจอย่าเสียใจ ทำใจให้เป็นกลางๆ ถ้าดีใจหรือเสียใจก็ไม่เป็นสังฆทาน

... ด้วยสังฆทานนี้มีผลมาก สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ในทักขิณาวิภังคสูตรแก่พระอานนท์มหาเถระ พระองค์ทรงปรารภนางกีสาโคตรมีถวายผ้า

... กิร ดังได้สดับมา พระนางกีสาโคตรมีพระน้านางของพระพุทธเจ้ามีจิตยินดี ศรัทธานำคู่ผ้าไปถวายแก่พระพุทธองค์ พระองค์ไม่ทรงรับคู่ผ้า จึงทรงกรุณาให้ถวายแก่สงฆ์ พระนางเสียใจร้องไห้ไปหาพระอานนท์ พระอานนท์จึงได้เข้าไปกราบทูลพระองค์ให้ทรงรับซึ่งคู่ผ้า พระบรมศาสดาทรงตรัสว่า 
     
... " ดูกรอานนท์ สังฆทานนี้มีผลมากกว่าทานทั้งปวง ที่สุดจะสิ้นพระศาสนา มีแต่โคตรภูสงฆ์ทรงผ้ากาสาว์ผูกคอและข้อมือเป็นต้น ทำไร่ ไถนา ค้าขาย มีบุตรภรรยา ทายกมีใจศรัทธาจะถวายสังฆทาน ไปเชิญสงฆ์เหล่านั้นมานั่งตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป ตั้งใจอุทิศในพระอริยสงฆ์ ก็เป็นสังฆทานมีผลมากเป็นอสงไขยจะนับประมาณมิได้ "
     
... " ดูกรอานนท์ บุคคลให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานร้อยหน ยังไม่สู้ผลที่ให้ทานแก่คนไม่มีศีลครั้งหนึ่ง ให้ทานแก่คนไม่มีศีลร้อยหน ยังไม่เท่าให้ทานกับคนรักษาศีลครั้งหนึ่ง ให้ทานแก่คนมีศีลร้อยหนยังไม่เท่าให้ทานกับพระโสดาบันครั้งหนึ่ง ให้ทานกับพระโสดาบันร้อยหนยังไม่เท่ากับให้ทานกับพระสกิทาคามีครั้งหนึ่ง ให้ทานแก่พระสกิทาคามีร้อยหนยังไม่เท่ากับให้ทานแก่พระอนาคามีครั้งหนึ่ง ให้ทานกับพระอนาคามีร้อยครั้งยังไม่เท่าทำทานกับพระอรหันต์หนหนึ่ง ถวายทานแก่พระอรหันต์ร้อยหนก็ไม่เท่ากับถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า  ถวายทานแก่พระปัจเจกโพธิ์ร้อยหนก็ไม่เท่าถวายทานกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งหนึ่ง ถวายทานกับพระพุทธเจ้าร้อยหน ยังไม่เท่าถวายสังฆทานหนหนึ่ง ถวายสังฆทานมีผลมากดังนี้แล ฯ."

... ในพระไตรปิฎกท่านกล่าวไว้ว่า สังฆทานมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน มีอานิสงส์มากที่สุด เข้าพระนิพพานแล้วอานิสงส์ยังใช้ไม่หมด

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version