หมวดหลัก > อภิญญาปฎิบัติ

ธรรมของพระโพธิสัตว์

<< < (2/2)

MoMo:
พระโพธิสัตว์ตั้งอยู่ในอัธยาศัย ๖ ประการ คือ

๑ . พอใจที่จะบวช หรือ เนกขัมมัชฌาสัย คือ พอใจที่จะบวช รักเพศบรรพชิตยิ่งนัก

๒ . พอใจความเงียบสงบ หรือ วิเวกัชฌาสัย คือ พอใจในความวิเวกเงียบสงบยิ่งนัก

๓ . พอใจบริจาคทาน หรือ อโลภัชฌาสัย คือ พอใจในการบริจาคทาน สละความโลภตระหนี่

๔ . พอใจในความไม่โกรธ หรือ อโทสัชฌาสัย คือ พอใจในความไม่โกรธ เจริญเมตตาในสัตว์ทั้งปวงอยู่เนืองนิตย์

๕ . พอใจในความไม่ลุ่มหลง หรือ อโมหัชฌาสัย คือ พอใจในการที่จะพิจารณาสิ่งที่เป็นคุณและเป็นโทษ ไม่ลุ่มหลงในอบาย เสพสมาคมกับบัณฑิตคนมีสติปัญญายิ่งนัก

๖ . พอใจที่จะยกตนออกจากภพ หรือ นิสสรณัชฌาสัย ไม่ยินดีในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารในภพน้อยภพใหญ่ มีความประสงค์ในพระนิพพานยิ่งนัก

MoMo:
พระพุทธภูมิธรรมอันยิ่งใหญ่ ๔ ประการ คือ

๑. อุสฺสาโห ได้แก่ ทรงประกอบไปด้วยพระอุตสาหะ มีความเพียรอันสลักติดแน่นในดวงฤทัยอย่างมั่นคง

๒. อุมตฺโต ได้แก่ ทรงประกอบไปด้วยพระปัญญา ทรงมีพระปัญญาเชี่ยวชาญหาญกล้ายิ่งนัก

๓. อวตฺถานํ ได้แก่ ทรงประกอบไปด้วยพระอธิษฐาน
ทรงมีพระอธิษฐานอันมั่นคง มิได้หวั่นไหวคลอนแคลน

๔. หิตจริยา ได้แก่ ทรงประกอบไปด้วยพระเมตตา
ทรงมีพระเมตตาเป็นนิตย์ เจริญจิตอยู่ด้วยเมตตาพรหมวิหาร
เป็นปกติ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version