หมวดหลัก > อภิญญาปฎิบัติ

อานิสงส์ความสุขแก่ผู้ปฏิบัติพรหมวิหาร 4

(1/1)

Webmaster:


อานิสงส์ความสุขแก่ผู้ปฏิบัติพรหมวิหาร 4 ถึง 11 ประการ
..........................................................................
พรหมวิหาร วิหาร แปลว่า ที่อยู่ พรหม แปลว่า ประเสริฐ คำว่า พรหมวิหาร หมายความว่า เอาใจจับอยู่ในอารมณ์แห่งความประเสริฐ หรือเอาใจไปขังไว้ในความดีที่สุด ซึ่งมีคุณธรรม 4 ประการ คือ

เมตตา
กรุณา
มุทิตา
อุเบกขา

คุณธรรม 4 ประการนี้ นอกจากความเป็นมนุษย์ผู้เประเสริฐแล้ว ยังเป็นอานิสงส์ความสุขแก่ผู้ปฏิบัติถึง 11 ประการ ดังนี้

1.สุขัง สุปฏิ นอนหลับเป็นสุข เหมือนนอนหลับในสมาบัติ
2.ตื่นขึ้นมีความสุข ไม่มีความขุ่นมัวในใจ
3.นอนฝัน ก็ฝันเป็นมงคล
4.เป็นที่รักของมนุษย์ เทวดา พรหม และภูติผีทั้งหลาย
5.เทวดา พรหม จะรักษาให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง
6.จะไม่มีอันตรายจากเพลิง สรรพาวุธ และยาพิษ
7.จิตจะตั้งมั่นในอารมณ์สมาธิเป็นปกติ
สมาธิที่ได้ไว้แล้วจะไม่เสื่อม มีแต่จะเจริญยิ่งขึ้น
8.มีดวงหน้าผุดผ่องเป็นปกติ
9.เมื่อจะตาย จะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์
10.ถ้ามิได้บรรลุมรรคผลในชาตินี้ผลแห่งการเจริญ
พรหมวิหาร 4 นี้ จะส่งผลให้ไปเกิดในพรหมโลก
11.มีอารมณ์แจ่มใส จิตใจปลอดโปร่ง ทรงสมาบัติ
วิปัสสนา และทรงศีลบริสุทธิ์

เมตตา แปลว่า ความรัก หมายถึง รักที่มุ่งเพื่อปรารถนาดี โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ จึงจะตรงกับคำว่า เมตตาในที่นี้ ถ้าหวังผลตอบแทนจะเป็นเมตตาที่เจือด้วยกิเลส ไม่ตรงต่อเมตตาในพรหมวิหารนี้

ลักษณะของเมตตา ควรสร้างความรู้สึกคุมอารมณ์ไว้ตลอดวัน ว่า เราจะเมตตาสงเคราะห์ เพื่อนที่เกิด แก่ เจ็บ ตาย จะไม่สร้างความลำบากให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ความทุกข์ที่เขามี เราก็มีเสมอเขา ความสุขที่เขามี เราก็สบายใจไปกับเขา รักผู้อื่นเสมอด้วยรักตนเอง

กรุณา แปลว่า ความสงสาร หมายถึง ความปรานี ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ความสงสารปรานีีนี้ก็ไม่หวังผลตอบแทนเช่นเดียวกัน สงเคราะห์สรรพสัตว์ที่มีความทุกข์ให้หมดทุกข์ตามกำลังกาย กำลังปัญญา กำลังทรัพย์

ลักษณะของกรุณา การสงเคราะห์ทั้งทางด้านวัตถุ โดยธรรม ว่าผู้ที่จะสงเคราะห์๋นั้นขัดข้องทางใด หรือถ้าหาให้ไม่ได้ ก็ชี้ช่องบอกทาง

มุทิตา แปลว่า มีจิตอ่อนโยน หมายถึง จิตที่ไมีความอิจฉาริษยาเจือปน มีอารมณ์สดชื่นแจ่มใสตลอดเวลา คิดอยู่เสมอว่า ถ้าคนทั้งโลกมีความโชคดีด้วยทรัพย์ มีปัญญาเฉลียวฉลาดเหมือนกันทุกคนแล้ว โลกนี้จะเต็มไปด้วยความสุข สงบ ปราศจากอันตรายทัั้งปวง คิดยินดี โดยอารมณ์พลอยยินดีนี้ไม่เนื่องเพื่อผลตอบแทน การแสดงออกถึงความยินดีในพรหมวิหาร คือไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น

อุเบกขา แปลว่า ความวางเฉย นั่นคือ มีการวางเฉยต่ออารมณ์ที่มากระทบความวางเฉยในพรหมวิหารนี้ หมายถึง เฉยโดยธรรม คือทรงความยุติธรรมไม่ลำเอียงต่อผู้ใดผู้หนึ่ง

คนที่มีพรหมวิหาร 4 สมบููรณ์ ศีลย่อมบริสุทธิ์
คนที่มีพรหมวิหาร 4 สมบูรณ์ ย่อมมีฌานสมาบัติ
คนที่มีพรหมวิหาร 4 สมบูรณ์ เพราะอาศัยใจเยือกเย็น ปัญญาก็เกิด

ทิพย์สิงขรณ์:
ผู้ที่จะเจริญพรหมวิหาร 4 นี้ จะเจริญอย่างไรครับ หมายความว่าอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นผู้เจริญพรหมวิหาร 4 ครับ

แบบว่าถ้าใช้ชีวิตมีสติสัมปชัญญะอยู่ในคุณธรรมทั้ง 4 ประการนี้ จะยืนเดินนั้งนอนใช้ชีวิตปกติประจำวัน พบเห็นอะไรในระหว่างวัน
เช่น พบเห็นสัตว์ทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากก็มีเมตตาสงเคราะห์ มีความสงสาร ปรานี ปรารถนาให้สัตว์นั้นพ้นทุกข์โดยไม่หวังผลใดๆ มี
ใจอ่อนโยน ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีและมีการวางเฉยต่ออารมณ์ที่มากระทบ รู้ว่าสัตว์มีกรรมเป็นของๆตน ถ้าผมทรงสติ ทรงกาย วาจา ใจ
อยู่ในลักษณะนี้ทั้งวัน ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญพรหมวิหาร 4 แล้วหรือไมครับผม หรือมีรายละเอียดมากกว่านี้โปรดเมตตาสงเคราะห์ด้วย
จะเป็นประโยชน์กับผมอย่างยิ่งครับ  :D

Webmaster:
หลวงตาม้าท่านเคยให้เคล็ดผมไว้สั้นๆว่า "รักทุกคน ไม่เกลียดใครเลยสักคน ไว้ใจบางคน"
อันแสดงให้เห็นถึงการเจริญพรหมวิหารนอกจากใช้กำลังใจที่ดีแล้วต้องใช้ปัญญามาประกอบด้วย
เมตตาอย่างไร้ปัญญาอาจจะกลับให้โทษแก่ผู้ที่เราสงเคราะห์ได้ บางครั้งก็ต้องวางอุเบกขา
เรื่องพรหมวิหาร หากพิจารณาดีๆแล้ว จะเห็นได้ว่าทั้ง 4 ข้อ นั้นเป็นเนื้อเดียวกันนั้นเอง

ธรรมรักษา

ทิพย์สิงขรณ์:
ขอบพระคุณมากครับที่แนะนำสั่งสอน

ธรรมรักษาเช่นกันครับ   :D

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version