หมวดครูบาอาจารย์ > พุทธวจนะ และ คติธรรม คำสอน ธรรมะ ของพระสุปฏิปัณโณ

อย่าดูถูกบุญเล็กน้อย

(1/1)

Webmaster:


อย่าดูถูกบุญเล็กน้อย ว่าจักไม่สนองผล
น้ำตกจากเวหา ทีละหยาดๆ ยังเต็มตุ่มได้ ฉันใด
นักปราชญ์สะสมบุญทีละเล็กละน้อย
ย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉันนั้น

อย่าดูถูกความชั่วเล็กน้อย ว่าจักไม่สนองผล
น้ำตกจากเวหา ทีละหยาดๆ ยังเต็มตุ่มได้ ฉันใด
คนพาลทำความชั่ว ทีละเล็กละน้อย
ย่อมเต็มด้วยความชั่วได้ฉันนั้น

อย่าเห็นเป็นความดีเล็กน้อย จึงไม่ทำ
อย่าเห็นเป็นความชั่วเล็กน้อย แล้วจึงทำ

- พุทธวจนะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version