พุทธวจนะ และ คติธรรม คำสอน ธรรมะ ของพระสุปฏิปัณโณ

หัวข้อ

<< < (3/3)

[1] อย่าดูถูกบุญเล็กน้อย

[2] การฝึกหัดจิตให้มีสติทุกเมื่อ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

[3] แม้นั่งเย็บผ้าก็ยังภาวนาได้-หลวงปู่กินรี

[4] การสร้างบุญบารมี โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

[5] สวดมนต์ก็เป็นการภาวนา (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

[6] อานิสงส์การสวดมนต์บูชาพระโดยหลวงปู่มั่น

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version