จักรวาลแบบพุทธ

หัวข้อ

<< < (4/4)

[1] เรื่องกัป ในโลกทีปนี โดยพระพรหมโมลี(วิลาศ ญาณวโร)

[2] สังวัฏฏอสงไขยกัป,สังวัฏฐายีอสงไขยกัป,วัฏฏอสงไขยกัป,วิวัฏฐายีอสงไขยกัป

[3] คำว่าอสงไขย,สุญญอสงไขย,อสุญญอสงไขย

[4] มัฏฐกุณฑลีเทพบุตรผู้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนตายแล้วได้ไปสวรรค์

[5] เสริมความรู้ กัป กัลป์ และอสงไขย คือ...

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version