พุทธภูมิ พระโพธิสัตว์ การบำเพ็ญบารมี

หัวข้อ

<< < (2/8) > >>

[1] พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า

[2] พระคาถาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์เปิดโลก

[3] การเกี่ยวเนื่องกันในการสร้างบารมีของผู้ปรารถนาโพธิญาณ

[4] ความเกี่ยวข้องกันในการสร้างพระโพธิญาณของพระโพธิสัตว์

[5] พระสมณโคตมพุทธเจ้า

[6] ธรรมะและปฏิปทาของพระโพธิสัตว์

[7] พุทธประวัติ ตอน ทรงแก้ทิฏฐิมานะ ของพญามหาชมพูบดี

[8] คำอธิษฐานแห่งองค์ หลวงปู่ดู่ พฺรหฺมปัญโญ

[9] เหตุที่ทำให้พระโพธิสัตว์ได้บรรลุพระโพธิญาณ ภายใน ๗ วัน หลังออกมหาภิเนษกรมณ์

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version