พุทธภูมิ พระโพธิสัตว์ การบำเพ็ญบารมี

หัวข้อ

<< < (7/8) > >>

[1] เมื่อสิ้นภัทรกัปนี้แล้ว จะไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อีกเลยถึง"อสงไขยกัป"!

[2] ครั้งพระพุทธเจ้าทรงเนรมิตพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ

[3] ทรงเปิดโลกเสด็จลีลาลงจากดาวดึงส์สวรรค์

[4] พระพุทธเจ้ามีพระคุณต่อเราอย่างไร?

[5] คาถาเชื่อมจิตกับพระโพธิสัตว์ทุกองค์

[6] ปฏิปทาพระโพธิสัตว์

[7] ดูกร สารีบุตร เมื่อครั้งเราตถาคตสร้างบารมีอยู่.....

[8] พระคาถาพุทธอาริยะเมตไตรภูมิ

[9] พระศรีอาริยเมตไตรย์ ตามคำบอกเล่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version